สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  
ชั้น 22 ห้อง 2 เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทรศัพท์ 02-136-1271  โทรสาร 02-136-1272
THAILAND KARATE FEDERATION 
His  Majesty The  King 7th Birthday Anniversary  Building
F.22 R.2 No. 286 The Sports Authority Of Thailand
Huamark  Bangkapi  Bangkok 10240 
TEL:  02-136-1271   FAX:  02-136-1272