สมาชิกภายใต้สมาคม

สมาชิกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ที่มีสิทธิออกเสียงประจำปี 2564

สมาชิกสามัญ

ช.44-001  ชมรมคาราเต้ - โด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ช.44-003  ชมรมคาราเต้ - โด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ช.44-005 ชมรมคาราเต้ - โด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ช.44-007  ชมรมคาราเต้ - โด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ช.44-008  ชมรมคาราเต้ - โด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ช.44-011  โรงเรียนศิลปป้องกันตัวคาราเต้ - โด
ช.44-012  ชมรมคาราเต้ - โด โรงเรียนไทย - ญี่ปุ่น
ช.44-013  ชมรมคาราเต้ - โด จังหวัดกาญจนบุรี
ช.44-014  สมาคมคาราเต้ - โด โกจูไก
ช.44-015 โรงเรียนศิลปการต่อสู้ปราโมทย์ยิมส์ฯ
ช.44-016  ชุมนุมคาราเต้-โด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ช.47-002  ชมรมคาราเต้ - โด ภูเก็ต
ช.47-004  ชมรมคาราเต้ -โด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ช.50-002  โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ช.50-003   สมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ช.58-001  ชมรมคาราเต้โด โรงเรียนวัดสมานประชาชน
ช.58-002  ชมรมคาราเต้ตากสิน
ช.58-004  ชมรมคาราเต้โดจังหวัดกระบี่
ช.58-005  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่
ช.58-006  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
ช.58-008  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ช.58-009  โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
ช.58-010  แจ็คกี้ ยิมส์
ช.58-011  ชมรมคาราเต้โดจังหวัดพิจิตร
ช.58-012  บอย ยิมส์
ช.58-013  สถาบันศิลปะป้องกันตัวคาราเต้คิดส์ยิมส์
ช.58-014  ชมรมคาราเต้โด ม.ราชภัฏราชนครินทร์
ช.58-016  ชมรมคาราเต้โดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ช.58-017  ชมรมคาราเต้จังหวัดระยอง
ช.58-018  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ช.58-019  ชมรมคาราเต้โดจังหวัดเลย
ช.58-020  ทีมกีฬาคาราเต้โด กรุงเทพฯ
ช.60-001 สถาบันการศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
ช.60-002  ชมรมคาราเต้มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC)
ช.60-003 ชมรมคาราเต้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สมาชิกสมทบ

บ.44-002   นายชาญวิทย์ ธีรประเวศน์กุล
บ.44-003   นางสาวเขมภัสสร์ อิทธิวัฒน์จารุกร
บ.44-005   นางสาวภัทรภร อิ่มเอิบ
บ.44-006   นายเจิดจรุง จันทร์ศิริ
บ.44-007   นายเอกราช ลุ้งบ้าน
บ.44-008   นายดนุพล ดิถีเพ็ญ
บ.44-009   นายพลกฤต มั่นคงกิจ
บ.44-010   นายอัศวิน ปุณศรี
บ.44-016   นางสาวปรัศนีย์ กิจไกรลาศ
บ.44-024   นายปพนณัฏฐ วีระพิพัฒน์
บ.44-025   นายศรัณย์ ยุวรรณะ
บ.44-029   นายศุภชัย เชิดชูเกียรติสกุล
บ.44-030   นายทวีสุข เชี่ยวชาญปรีชากุล
บ.44-037   นายดุลยรัตน์ รัตนพันธ์
บ.44-038   นางสาวเนตรชนก ชนะบุญ
บ.45-008  นางสาวณัฏฐิณี จรเกตุ
บ.45-010   นายรอย จินตามะยะกุล
บ.45-011   นายสุทธิวุฒิ สถิตาภรณ์
บ.45-014   นายปุณธี ปุณศรี
บ.45-016   นายนพกร วงศ์กิจรุ่งเรือง
บ.46-002   นายพัฐพัส กาญจนไพศาล
บ.46-003   นายไชยะ เทพา
บ.46-005   นางสาวกฤดาคุณ กาญจนจุลจิตร
บ.46-007   นายวรพล เกื้อผล
บ.47-001   นายรณภพ สัตตบงกช
บ.47-013   นายไชโย กิจไกรลาศ
บ.50-001   นางสาวญาณิศา ต่อรัตนวัฒนา
บ.50-002   นายวิโรจน์ วโรดมปราโมทย์
บ.50-003   นายมานพ ทศดร
บ.51-001   นางสาวปิยะนุช อนันต์ทวีผล
บ.51-002   นายเจษฎา อนันต์ทวีผล
บ.51-004   นายยิ่งยง จงทวีธรรม

ประเภทสมาชิก วิสามัญ ก

วก.63-001   ชมรมกีฬาคาราเต้โดจังหวัดร้อยเอ็ด
วก.63-002   ไผ่ยิมส์
วก.63-003   ชมรมกีฬาคาราเต้โดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วก.63-004   ชมรมกีฬาคาราเต้โดโรงเรียนสันกำแพง
วก.63-005   ชมรมกีฬาคาราเต้โดมหาวิทยาลัยบูรพา
วก.63-006   ชมรมกีฬาคาราเต้โดมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วก.63-007   ย้าก ยิม
วก.63-008   ชมรมกีฬาคาราเต้โดโรงเรียนหนองบัว
วก.63-009   ชมรมกีฬาคาราเต้โดจังหวัดอุตรดิตถ์
วก.63-010   ชินเซโดโจ
วก.63-011   ชมรมกีฬาคาราเต้โดจังหวัดฉะเชิงเทรา
วก.63-012   ไทยบูโด คาราเต้ จังหวัดอุดรธานี
วก.63-013   Wado Karate Federation Hua Hin
วก.63-014   นางสาวณัฐฐิตา วีระศิลป์
วก.63-015   นายพนา เลิศเชิดชูงพงศ์
วก.63-016   นายพลวศิน สารธรรม
วก.63-017   นายณัฐภาส ภูสว่าง
วก.63-018   นายพิเชฐ ภูมิเรือง
วก.63-019   นางสาวนลินภัสร์ ธีราพรพันธุ์
วก.63-020   นางสาวปิยะนันต์ ราชบันดิษฐ์