การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อขึ้นทะเบียน ประจำปี 2561

การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อขึ้นทะเบียน ประจำปี 2561

สมาคมฯ กำหนดให้มีการคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อขึ้นทะเบียนประจำปี 2561

เพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนทีมชาติรุ่นใหม่และนักกีฬาชุดปัจจุบัน ในทุกรายการตลอดปี 2561

เพื่อให้การคัดเลือกตัวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สมาคมฯ จึงขอประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ตามเอกสารแนบนี้

Download