เกี่ยวกับเรา

สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย (ชื่อย่อ: สคท.; อังกฤษ: Thailand Karate Federation; TKF) เป็นสมาคมกีฬาในสังกัดของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลกีฬาคาราเต้ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519ในชื่อสมาคมสหพันธ์คาราเต้-โดแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: The Federation of All Thailand Karate-do Organizations; FATKO) ปัจจุบันมี ดร. อนิวัธติ์ ศิริเดชวราวงศ์ เป็นนายกสมาคมฯ

ประวัติ

ตุลาคม พ.ศ. 2519: ก่อตั้งสมาคมสหพันธ์คาราเต้-โดแห่งประเทศไทย (The Federation of All Thailand Karate-do Organizations -FATKO) พฤษภาคม พ.ศ. 2530: ได้รับการรับรองสมาคมฯจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539: เปลี่ยนชื่อจากสมาคมสหพันธ์คาราเต้-โดแห่งประเทศไทย (The Federation of All Thailand Karate-do Organizations -FATKO) เป็นสมาคมคาราเต้-โดแห่งประเทศไทย (Thailand Karate-do Federation -TKF) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย (Thailand Karate Federation) โดยตัดคำว่า"-โด(-do)" ออก และในปี 2556 พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 มีผลใช้บังคับ และกำหนดให้เพิ่มคำว่า “กีฬา” อยู่หน้าคำว่า สมาคมของทุกสมาคมกีฬา ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ ดังกล่าว สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับ และเปลี่ยนชื่อสมาคมฯ เป็น “สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย” โดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2559

รายนามนายกสมาคมฯ

รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี พ.ศ. 2528 - 2530
จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี พ.ศ. 2531 - 2533
พล.อ.ภัทรวิทย์ หงสประภาส พ.ศ. 2543 - 2545
วิแซน เนติวิวัฒน์ พ.ศ. 2545 - 2547
อัศวิน ปุณศรี พ.ศ. 2547 - 2549
พล.อ.ภัทรวิทย์ หงสประภาส พ.ศ. 2550 - 2552
จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี พ.ศ. 2553 - 2559
ดร. อนิวัธติ์ ศิริเดชวราวงศ์ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน