คณะผู้ฝึกสอน

นายพลวศิน                 สารธรรม              ผู้ฝึกสอนนักกีฬาคาราเต้โดทีมชาติไทย

นายธีระภาพ                เธียรธัญญกิจ        ผู้จัดการทีมกีฬาคาราเต้โดทีมชาติไทย

นางสาวญาณิศา          ต่อรัตนวัฒนา        ผู้ฝึกสอนนักกีฬาคาราเต้โดทีมชาติไทย

นายดุลยรัตน์               รัตนพันธ์               หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาคาราเต้โดทีมชาติไทย

Mr.Puvaneswaran    Ramsamy           ผู้ฝึกสอนนักกีฬาคาราเต้โดทีมชาติไทย ชาวต่างประเทศ