คณะผู้บริหาร

พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง                             นายกสมาคม
นายพัชระ ตั้งพานิช                                   อุปนายก คนที่ 1
นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล                      อุปนายก คนที่ 2
นายณัฐพันธุ์ บริบาลบุรีภัณฑ์                     อุปนายก คนที่ 3
นายศิริ สาระผล                                         อุปนายก คนที่ 4
ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป      เลขาธิการฯ
นางสุนันทา ธนนันท์ทา                              รองเลขานุการ
นายพนา เลิศเชิดชูพงศ์                             นายทะเบียน
นางชริการ์ กวีก้องเกียรติ                          เหรัญญิก
นางสาวกรวรรณ ดีวาจา                           ประชาสัมพันธ์
นายนิติชน ศรีทอง                                    กรรมการ
นายภุชงค์ รุ่งอินทร์                                  กรรมการ
นายชัยวัฒน์ รักอู่                                     กรรมการ
นางสาวเขมภัสสร์ อิทธิวัฒน์จารุกร           กรรมการ
นายปิยวัชร์ ธาราสมบัติ                            กรรมการ